YOGA

"Lokah samastah sukhino bhavantu"

Private Yoga 

Hatha

Body Positive

Restorative

Reiki 

1st session

100

Asana

“My body is my temple and asanas are my prayers” B.K.S. Iyengar